: 2641033541, 2641022471 (24) - : 2641022797
 
  -
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


-
....
.....

 

 

 
 


12/05/2021

 
 
 O EKTAKTH YEIONOMIKH KATATAH,TA PAEIA TH EYAA A APAMEINOYN KEITA KAI TA YNEPEIA A EYHPETOYN MONO EKTAKTE BABE, KAI THN EYTEPA 17/05/2021. E KAE EPITH, OI HMOTE MOPOYN NA HPNOYN TOY OAPIAMOY TOY HEKTPONIKA ME IAIKTYAKH TPAEZIKH (internet banking) KAI ME AEYEIA METAOPA TOY OAPIAMOY TH EYAA, BAZONTA AITIOOIA: ONOMATENYMO K APIMO YPOMETPOY.
 
1.EUROBANK IBAN: GR31 0260 2650 0000 2020 0246 676 
 
2.EIPAI IBAN: GR32 0171 6200 0066 2010 3969 433
 
3.ENIKH IBAN: GR63 0110 3030 0000 3036 2749 860
 
IA OOIOHOTE AITHMA, OI HMOTE APAKAOYNTAI NA EIKOINNOYN HEKTPONIKA: deyaa@otenet.gr
 
 
IA HH BABH THENIKA TO: 2641022471 EI 24POY BAE.
KAI IA OTIHOTE HMANTIKO OY ATETAI TH EYAA, THENIKA: 6949666090, ANTIPOEPO K. KNTANTINO KITOANO .
 
 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz