Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
28/03/2012

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 H ΔΕΥΑ Αγρινίου προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση  και Θέση σε Λειτουργία  Συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού καιΔιαχείριση Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Αγρινίου», με προϋπολογισμό 2.725.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αφορά την υλοποίηση ενός Συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου των Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Αγρινίου.

Το Σύστημα θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), από  44 Περιφερειακούς Σταθμούς Ελέγχου (ΠΣΕ), που θα εγκατασταθούν σε 26 δεξαμενές, 4 γεωτρήσεις, 10 αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Αγρινίου, στα 4 κεντρικά σημεία υδροληψίας, καθώς και στα κομβικά σημεία του δικτύου, και από 17 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου που θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό υδραγωγείο της ΔΕΥΑ Αγρινίου (στις κεφαλές των ζωνών). Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΠΣΕ θα μεταφέρονται στον ΚεντρικόΣταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία μέσω RF Modem που θα υπάρχουνστους Σταθμούς Ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΣυγγραφήΥποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ  στην Ελλάδα, μέχρι τις      24/ 05 /2012 και ώρα 12:00.

Η μελέτη και τα παραρτήματα της παρέχονται στουςενδιαφερόμενους εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησηςχορήγησης τους στην ως άνω διεύθυνση και με καταβολή αντιτίμου 30 ευρώ, εφόσονη αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής τωνπροσφορών. Η προκήρυξη και τα παραρτήματα της διατίθενται με τον ίδιο ως άνωτρόπο και σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντίτιμο 5 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους.

1.      Η περίληψη διακήρυξης είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική σελίδα www.deyaagriniou.gr Αρμόδιος υπάλληλος  είναι ο Κωστάκης Χριστόφορος τηλ.26410-20353  και φαξ 26410-28894

2.      Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, τα τεύχη δημοπράτησης ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού  έως και έξι (6) ημέρες πριντην υποβολή των προσφορών.

3.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   30  / 05 /2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σταγραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δημ. Βότση 7 στο Αγρίνιο) και το σύστημα υποβολής προσφορώνείναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.

4.    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοιή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωσηπου καλύπτουν α) τη συνεργασία με οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C.) και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA διαχείρισης ύδρευσης β) συνεργασία με οίκοανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών.

5.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της προμήθειας με ΦΠΑ, ύψους 167.587,50€ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής τουδιαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6.      Το έργο συγχρηματοδοτείται από  το «ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής –  Εθνικοί Πόροι) – ίδιοι πόροι ΔΕΥΑ Αγρινίου»  ¶ξονας Προτεραιότητας2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

8.       Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε Δεκαοχτώ(18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

9.      Η Περίληψη απεστάλη στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 27/03/2012....

                                                                    

 

Αγρίνιο   27 / 03   / 2012

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ

   

Γεώργιος Ζαμπάρας

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz