Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
12/04/2012

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

555.516,59€ με τον ΦΠΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

 

                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.:210

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ:

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου – Δ. Βότση 7, Τ.Κ. 30 100. Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου στο Αγρίνιο, οδός Δ. Βότση 7 , Τ.Κ. 30 100, τηλ.: 26410 20353 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και ο τόπος της υπηρεσίας είναι στην ευρεία περιοχή του Δήμου Αγρινίου.

ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

 

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν:

·         Εργασίες προετοιμασίας και υλοποίησης του διαγωνισμού του ως άνω έργου (συμμετοχή – υποβοήθηση στην διαγωνιστική διαδικασία)

·         Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του ως άνω έργου (μετά τη σύναψη σύμβασης του έργου),

 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

α) Συνολική: 451.640,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

β) ανά κατηγορία μελέτης:

 

1.      263.304,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13

2.         43.884,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 08

3.         73.140,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09

4.         71.312,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 36 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

 

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις

1α.    Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.093,00 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής στρογγυλευμένο προς τα άνω)

1β.    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης

Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα που έχουν αυτή την αρμοδιότητα κατά τη νομοθεσία της χώρας του διαγωνιζόμενου.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005, όπως εξειδικεύονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

 

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά –αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

 

Ø      Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)      πτυχίο τάξεως Γ ή Δ ή Ε

Ø      Κατηγορία μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες)                         πτυχίο τάξεως Γ

Ø      Κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες ΗΛΜ Έργων)                 πτυχίο τάξεως Γ ή Δ

Ø      Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες)              πτυχίο τάξεως Γ ή Δ

 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης) ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

 

Ø      για την κατηγορία μελέτης 13, 1 στέλεχος τουλάχιστον 12ετούς εμπειρίας

Ø      για την κατηγορία μελέτης 08, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

Ø      για την κατηγορία μελέτης 09, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

Ø      για την κατηγορία μελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας

 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

 

4. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της προκήρυξης. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων με την υπό ανάθεση, που έχουν παρασχεθεί από τους διαγωνιζόμενους η από το στελεχικό δυναμικό του ως εξής:

Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

Μηχανικό – μελετητή με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία και ο οποίος θα οριστεί ως συντονιστής της ομάδας Τεχνικού Συμβούλου. Ο ως άνω μηχανικός θα πρέπει να έχει προσφέρει επιτυχώς παρόμοιες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κατά την τελευταία 15ετία (1996-2011) σε έργα σχετικά από ποιοτική και ποσοτική άποψη με το παρόν και τα οποία να λειτουργούν επιτυχώς. Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρη (για το σύνολο του έργου) και επιτυχώς ολοκληρωθέντα και λειτουργούντα έργα επεξεργασίας λυμάτων με το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού, ισοδυνάμου πληθυσμού τουλάχιστον 40.000 κατοίκων.

Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3 της προκήρυξης, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της πλήρους προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.

Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο

 

 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1.      Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 30%)

2.      Αποτελεσματικότητα της Έκθεσης Μεθοδολογίας, Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 45%)

3.      Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%)

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού

  1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και οχτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου, οδός Δ. Βότση 7, Τ.Κ. 25 100 , τηλ: 26410 20353 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και οχτώ (8) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20 €. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία..

  1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η …12..-…6.-2012  και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  2. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το Ν.3886/10), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού

β) κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1) κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες

ημέρες

β2) κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β3) κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

 

Προσφυγές κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορούν να ασκηθούν ενώπιον αυτής εντός πέντε ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση αυτής με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Αναθέτουσα αρχή απαντά αιτιολογημένα εντός δέκα ημερών από την άσκηση της προσφυγής άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της. Ο ενδιαφερόμενος μετά τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους της προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 11-4-2012.

 

                                                                                           

Αγρίνιο,  …11/4/... 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Α.   

 

 

 

 

Γεώργιος Ζαμπάρας

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz