Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
17/05/2012

 
 

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΜ9-50Ψ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 278

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές

για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08,

προϋπολογισμού 4.773.974,85 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 5.922.450,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις …24. / .…07 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης

προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, Δ. Βότση 7 - Αγρίνιο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν

διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με

πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη

νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία

μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΠΕΡΡΑ, το Ταμείο Συνοχής

Εθνικούς Πόρους

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται να κατασκευασθούν:

α) Αγωγοί βαρύτητας συνολικού μήκους 12.200 μ από τα οποία 1.600,00 μ από PVC41 διαμέτρου 200 mm,

3.000,00 μ από PVC41 διαμέτρου 250 mm, 5.100,00 μ από PVC41 διαμέτρου 315 mm και τα υπόλοιπα

2.500,00 μ από PVC41 διαμέτρου 400 mm και καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 6.680,00 μ από τα

οποία 730,00 μ από HDPE CE100 10 ATM και διαμέτρου 110 mm, 2.050,00 μ από HDPE CE100 10 ATM και

διαμέτρου 160 mm, και τα υπόλοιπα 3.900,00 μ από HDPE CE100 10 ATM και διαμέτρου 225 mm.

β) Τρία αντλιοστάσια με τον αντίστοιχο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, εφόσον ανήκουν στην 4η (τέταρτη)

τάξη για πτυχία εντός και εκτός νομού και 5η (πέμπτη) τάξη για πτυχία εντός νομού, για έργα

κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και Α2, 1η (πρώτη) και 2η (δεύτερη) τάξη για πτυχία εντός και

εκτός νομού και 3η (τρίτη) τάξη για πτυχία εντός νομού, για έργα κατηγορίας

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» με ποσά που αντιστοιχούν στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ίσο προς 4.324.117,51

ευρώ και στα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ίσο προς 294.747,19 ευρώ..

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και

κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

1

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΜ9-50Ψ

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ

τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία)

και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό

όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του

έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της

κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την

οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω

του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη

δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην αντίστοιχη τάξη του ΜΕΕΠ για έργα

κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» τάξης Α1 και άνω, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του

άρθρου 16 του ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού

σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες

εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια

κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του

άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του

προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.1, ήτοι στο ποσό των 95.479,50 ΕΥΡΩ

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και

30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή

πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι επτά (7) μήνες, έως τις 24 Φεβρουαρίου 2013. Συνολική προθεσμία

περαίωσης του έργου: είκοσι τέσσερεις (24) μήνες

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών &

Δικτύων υπόδειγμα τύπου B.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑ Αγρίνιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην ΔΕΥΑ Αγρινίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να

λάβουν γνώση της μελέτης.

Εφόσον τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ζητηθούν έγκαιρα, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό

υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής

της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία από τα γραφεία

της, μέχρι και την Τετάρτη, 18/ 7/ 2012. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη

δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη παραλαμβάνονται από τα γραφεία της

Υπηρεσίας (Πληροφορίες κ.Χριστόφορος Κωστάκης, τηλ.: 26410 20353)

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Προκήρυξη της σύμβασης κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της

Επιτροπής στάλθηκε προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της ΕΕ στις 16 /5 /2012.

, 16… / 05… / 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.A.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ

Πολ. Μηχανικός

 

1 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μπορεί να ορισθεί μέχρι και

σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού.

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz