Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
02/05/2017

 
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθειας αδρανών υλικών
 
Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια αδρανών υλικών”, προϋπολογισμού 46.004,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ.Κωδ.: 30131
Τηλ.: 26410-45332
Telefax: 26410-28894
E-mail: deyaa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 14211000-3, 14212200-2
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια αδρανών υλικών. Ποσότητα άμμου λατομείου 300 tn αξίας 2.100,00 ευρώ και ποσότητα θραυστού αδρανούς υλικού λατομείου (ΠΤΠ Ο-150) 5000 tn αξίας 35.000,00 ευρώ. Παράδοση στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑΑ σε ποσότητες βάσει των αναγκών.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται, κατ’ άρθρο, για όλο το διαγωνιστικό πεδίο (εκάστου άρθρου) και όχι για τμήμα αυτού. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΑ στην οδό Βότση αρ. 7 Αγρίνιο (2ος όροφος) την 15η/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.A.
Σκορδόπουλος Δημήτριος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc


Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
www.dropbox.com/sh/dobn3iv11t6nbmq/AABM2iwwhw0oLQ0ezXC4pw5Qa
 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz