Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Προκηρύξεις
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ (ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ)
20/02/2012

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ                    ΕΡΓΟ :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α.Α.                                

                                                                                       

          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 94

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ (ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ)” με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, με έλεγχο ομαλότητας  και κριτήριο την μικρότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, προϋπολογισμού  538.427,47 και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 676.500,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 /03/ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, στο Αγρίνιο (Δ. Βότση 7) του Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Χρηματοδότηση του έργου:    Δαπάνη προ Φ.Π.Α.: ΕΣΠΑ: 90,25%  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 9,75%

Δαπάνη Φ.Π.Α.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 100%

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ή «H/M» με προϋπολογισμό 538.427,47 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

- Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

- Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008, καθώς και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3481/2006.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.768,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: έξι (6) μήνες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα     τύπου Β.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου στο Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) χορηγούνται (έναντι ποσού τριάντα ευρώ) στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 08/03/ 2012 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου στο Αγρίνιο.

 

 

 

Αγρίνιο,   20 / 2/ 2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΥΑ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ

 

 

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz