Βλάβες: 2641033541, 2641022471 (24ωρο) - Τμήμα καταναλωτή: 2641022797
 
  Καταναλωτές / Συνδέσεις-Βλάβες-Έντυπα
Αναζήτηση
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 


Κανονισμός ύδρευσης - αποχέτευσης
Χρήσιμοι τρόποι εξοικονόμησης νερού
Συγκριτικός πίνακας χρέωσης των Δ.Ε.Υ.Α.
Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

 
 

Α.-Σύνδεση σε καινούργια οικοδομή

α) Στο Τμήμα Καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Α. χορηγούνται αιτήσεις σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης. ( αίτηση ύδρευσης, αίτηση αποχέτευσης)
β) Προσκομίζει θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου για σύνδεση ΔΕΗ - Δ.Ε.Υ.Α.Α. αναφορικά με την υδροδότηση του ακινήτου. Σε περίπτωση αυθαιρέτου και εφόσον τούτο έχει νομιμοποιηθεί απαιτείται η βεβαίωση νομιμότητα του κτίσματος, η οποία εκδίδεται από την παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία.
γ) Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου.
δ) Ένα απλό αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ε) Ένα απλό αντίγραφο του διαγράμματος κάλυψης στο οποίο να απεικονίζεται: Η ακριβής θέση του υδροσυλλέκτη με τις διαστάσεις και η
ακριβής θέση του σηπτικού βόθρου και του φρεατίου ελέγχου στο πεζοδρόμιο.
στ) Υπεύθυνη δήλωση από τον Μηχανικό.
ζ) Συμφωνητικό μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ιδιοκτήτη. (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
η) Σχέδιο συλλέκτη (από δύο υδρόμετρα και πάνω και για οριστική παροχή).
θ) Δήλωση βασικών εργασιών - αποδείξεις υδραυλικών και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τον Σύλλογο Υδραυλικών. ( έντυπο δήλωσης βασικών εργασιών)
ι) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το πότε έγινε η υδραυλική εγκατάσταση και από ποιόν υδραυλικό εφόσον έχει γίνει πριν το Μάρτιο του 1990 (για οριστική παροχή).
( έντυπο υπεύθυνης δήλωσης)


Β.-Νέο υδρόμετρο από υπάρχουσα παροχή

α) Ότι ισχύει για την περίπτωση Α (β-γ-ζ-θ-ι) και ακόμη σχέδιο εγκατάστασης του νέου υδρομέτρου υπογεγραμμένο από τον υδραυλικό με σφραγίδα.
β)Απόδειξη λογαριασμού νερού.
γ) Αίτηση ( Αίτηση υδρομέτρου)


Γ.-Σύνδεση υδρομέτρου σε συλλέκτη πολυκατοικίας

α) Αίτηση. ( αίτηση υδρομέτρου)
β) Συμφωνητικό. (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
γ) Συμβόλαιο.


Δ.-Μεταφορά - αντικατάσταση παροχής.

α) Αίτηση. ( αίτηση ύδρευσης, αίτηση αποχέτευσης)
β) Συμφωνητικό. (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
γ) Άδεια οικοδομής και τοπογραφικό.
δ) Απόδειξη νερού.


Ε.-Εξαγωγή υδρομέτρου

α) Αίτηση.( Αίτηση υδρομέτρου)
β) Εξόφληση οφειλών μέχρι την ημερομηνία της αίτησης.
γ) Απόδειξη νερού.


ΣΤ.-Αντικατάσταση - Επανασύνδεση υδρομέτρου.

α) Αίτηση. ( Αίτηση υδρομέτρου)
β) Απόδειξη νερού.
γ) Συμβόλαιο σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη.
δ) Άδεια οικοδομής σε περίπτωση επανασύνδεσης.
ε)Δήλωση-Αίτηση ιδιοκτήτη για επανασύνδεση υδρομέτρου.


Ζ.-Αποκατάσταση βλάβη Αποχέτευσης

α) Αίτηση. ( Αίτηση αποκατάστασης βλάβης)
β) Απόδειξη νερού.


Η.-Απόφραξη ιδιωτικής αποχέτευσης

α) Αίτηση. ( Αίτηση απόφραξης)
β) Απόδειξη νερού.


 

Μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αυτοψία από αρμόδιο γι' αυτή υπάλληλο και αφού γίνει η προμέτρηση ακολουθεί κοστολόγηση υλικών και εργατικών, εξοφλούνται από τον ιδιοκτήτη γίνεται η σύνδεση και ακολουθεί η τελική επιμέτρηση.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ προμέτρησης και τελικής επιμέτρησης γίνεται τελική εκκαθάριση.

 

 
 
 
 
Copyright (c) 2007 deyaagriniou.gr. All rights reserved.
Created and Hosted by Itbiz