ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου (άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της υπηρεσίας (εργασία):

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Συνολικού Προϋπολογισμού 190.960,00€ με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, την κοινοτική οδηγία 2004/17/Ε. Κ., το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και τους κανόνες της σχετικής Νομοθεσίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα προκύψει σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή της οικονομικής προσφοράς των Διαγωνιζομένων καθώς αλλά και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με τα άρθρα 02, 03, 04, 05 αλλά και το άρθρο 20 της Διακήρυξης . Η τελική αξιολόγηση των προσφορών και της ανάδειξης του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έως την 5η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 11/11/2016 και ώρα 14:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/12/2016 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγυητική επιστολή ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157, Ν4281/2014), ήτοι ποσού 3.080 € (τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ).

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Τευχών Διαγωνισμού) υποβάλλοντα ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑ και η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αφορά τις εργασίες και την λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και του προωθητικού αντλιοστασίου ύδατος Αγρινίου.

 

08/ 11/2016
Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Σκορδόπουλος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

Τα τεύχη αναλυτικά υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/ztrr22qcukilzdz/AACpiD3pnc6ZAmtuOcxvsK4ya

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου (άρθρο 28

οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) για την παροχή της υπηρεσίας (εργασία): «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Συνολικού Προϋπολογισμού 223.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ

28/80, την κοινοτική οδηγία 2004/17/Ε. Κ., το Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄) και τους

κανόνες της σχετικής Νομοθεσίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η χρονική διάρκεια ισχύος

της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και την αξιολόγηση της

Τεχνικής Προσφοράς, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, θα προκύψει σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή της

οικονομικής προσφοράς των Διαγωνιζομένων καθώς αλλά και την αξιολόγηση της Τεχνικής

Προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή και

σύμφωνα με τα άρθρα 02, 03, 04, 05 αλλά και το άρθρο 20 της Διακήρυξης . Η τελική

αξιολόγηση των προσφορών και της ανάδειξης του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα

κριτήρια αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς και της Τεχνικής Προσφοράς, όπως

αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έως την 29η

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00:00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε

ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και

στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 06/09/2016 και ώρα

14:00:00μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/09/2016

και ώρα 14:00:00μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την

05/10/2016 και ώρα 10:00:00π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης

πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγυητική επιστολή ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού της

υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. (άρθρο 157, Ν4281/2014), ήτοι ποσού 3.600,00 € (τρεις χιλιάδες

εξακόσια ευρώ).
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του

Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Τευχών Διαγωνισμού) υποβάλλοντα ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑ και η συνολική διάρκεια

εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αφορά τις εργασίες και την

λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και του προωθητικού αντλιοστασίου ύδατος

Αγρινίου.

Αγρίνιο 31/ 08/2016

Ο αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Σκορδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

 

Ολόκληρη την διακήρυξη θα την βρείτε εδώ : www.dropbox.com/s/u2srdlihu8q6qsz/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20%27%27%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95.%CE%95.%CE%9B.%20%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A5%27%27.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 21/07/2016

Για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8(παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου , με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και την ανάδειξη αναδόχου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας   25.806,45 Πλέον ΦΠΑ 24%   ήτοι  32.000 € .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο 29-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 ( που θα θεωρείται και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, Δημ. Βότση 7.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της  προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού :
ΟΜΑΔΑ Α ένδυση : ποσού   431,00 €
ΟΜΑΔΑ Β υπόδηση : ποσού 85,12 €
ΟΜΑΔΑ Α+Β : ποσού  516,12 €

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 150 ημέρες.

Πληροφορίες και τεύχη για τον μειοδοτικό διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. (ΤΗΛ: 2641029364 & 2641045361) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΑ, στην ιστοσελίδα www.deyaagriniou.gr  και  θα δημοσιευτεί  στις εφημερίδες.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΑ

 

 

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Όλα τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/1scbynbsdgb1yw2/AAD-UXZAV_Uze3Dxzn7PwUUla

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ άρθρο για την προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.280,00€, με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ στο Αγρίνιο, Οδό Δ. Βότση 7, στις 07-06-2016 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:30 πμ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία θα είναι το 2%, κατ’ άρθρο, του προϋπολογισμού για την προμήθεια χωρίς τον ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες σχετικές με τον διαγωνισμό αναφέρονται στα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού και της μελέτης τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 13:00, από το γραφείο του Α’ ορόφου της Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου.

Αρμόδιος υπάλληλος Άκυρος Δημήτριος Διεύθυνση Δημ. Βότση 7, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641029364.

 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Αγρινίου

 

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στο link: www.dropbox.com/sh/pham467l66ejb1e/AABI-TK7AHc33SAtiZ217jdya

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα τεύχη της διακήρυξης:

www.dropbox.com/sh/cdnw8gjytcwn8yb/AADxNuWqHuiVjqCNeABqjPBqa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 25/02/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οδός ΔΗΜ. ΒΟΤΣΗ 7, ΑΓΡΙΝΙΟ, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.280,00€ με το Φ.Π.Α. (36.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ)

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές ταυτόχρονα είτε και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (καύσιμα, λιπαντικά), είτε για την μία από τις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τις προσφορές τους έχοντας συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα προσφοράς τα οποία χορηγούνται από την ΔΕΥΑΑ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α. ήτοι την Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, οδός Δημ. Βότση 7,στο Αγρίνιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Άκυρος Δημήτριος τηλ.26410-29364. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί στις 16-03-2016, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Ο Aντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Μίμης Σκορδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

Στα παρακάτω link θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης:
www.dropbox.com/s/4j84yjjmxjh1uub/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85.docx

www.dropbox.com/s/y5yi8gzsto0w3g2/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82.docx

www.dropbox.com/s/fpvt92ky8gsk6ey/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1.doc

www.dropbox.com/s/ix2q0uv1m8unm6h/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.doc

 

Διαγωνισμός Προμήθειας υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά ομάδα υλικών, με υποχρέωση

κάλυψης όλων των υλικών για τις επιλεγόμενες ομάδες), για την

“Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων”, συνολικής

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104.550,00 € (με ΦΠΑ 23%). Τα υπό

προμήθεια υλικά και οι προδιαγραφές τους αναφέρονται αναλυτικά στην

μελέτη με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων ” που

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 29-3-2016. ημέρα

Τετάρτη, ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΥΑ.

Αγρινίου (www.deyaagriniou.gr) και στη διαδικτυακή πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Αγρινίου

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά τα τεύχη της διακήρυξης:
www.dropbox.com/sh/xb87ijr7kb42tde/AACrWYrXN9pcW-TpCDanrcAha

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οδός ΔΗΜ. ΒΟΤΣΗ 7, ΑΓΡΙΝΙΟ, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.280,00€ με το Φ.Π.Α. (36.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ)

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές ταυτόχρονα είτε και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (καύσιμα, λιπαντικά), είτε για την μία από τις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τις προσφορές τους έχοντας συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα προσφοράς τα οποία χορηγούνται από την ΔΕΥΑΑ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α. ήτοι την Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, οδός Δημ. Βότση 7,στο Αγρίνιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Άκυρος Δημήτριος τηλ.26410-29364. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί στις 16-03-2016, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Ο Aντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Μίμης Σκορδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

 

Στα παρακάτω link θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης:
www.dropbox.com/s/4j84yjjmxjh1uub/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85.docx

www.dropbox.com/s/y5yi8gzsto0w3g2/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82.docx

www.dropbox.com/s/fpvt92ky8gsk6ey/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1.doc

www.dropbox.com/s/ix2q0uv1m8unm6h/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.doc

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

www.dropbox.com/s/3d2sr4w2zufntx6/file%28350%29.pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α.