ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα τεύχη της διακήρυξης:

www.dropbox.com/sh/cdnw8gjytcwn8yb/AADxNuWqHuiVjqCNeABqjPBqa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 25/02/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οδός ΔΗΜ. ΒΟΤΣΗ 7, ΑΓΡΙΝΙΟ, θα γίνει Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.280,00€ με το Φ.Π.Α. (36.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ)

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και ενώσεις προμηθευτών των παραπάνω ειδών. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές ταυτόχρονα είτε και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων (καύσιμα, λιπαντικά), είτε για την μία από τις δύο κατηγορίες.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τις προσφορές τους έχοντας συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα προσφοράς τα οποία χορηγούνται από την ΔΕΥΑΑ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες Ο.Τ.Α. ήτοι την Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, οδός Δημ. Βότση 7,στο Αγρίνιο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Άκυρος Δημήτριος τηλ.26410-29364. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί στις 16-03-2016, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

Ο Aντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Μίμης Σκορδόπουλος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Msc

Στα παρακάτω link θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης:
www.dropbox.com/s/4j84yjjmxjh1uub/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%20%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85.docx

www.dropbox.com/s/y5yi8gzsto0w3g2/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82.docx

www.dropbox.com/s/fpvt92ky8gsk6ey/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1.doc

www.dropbox.com/s/ix2q0uv1m8unm6h/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC.doc

 

Διαγωνισμός Προμήθειας υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά ομάδα υλικών, με υποχρέωση

κάλυψης όλων των υλικών για τις επιλεγόμενες ομάδες), για την

“Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων”, συνολικής

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104.550,00 € (με ΦΠΑ 23%). Τα υπό

προμήθεια υλικά και οι προδιαγραφές τους αναφέρονται αναλυτικά στην

μελέτη με τίτλο “Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων ” που

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΑ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 29-3-2016. ημέρα

Τετάρτη, ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΥΑ.

Αγρινίου (www.deyaagriniou.gr) και στη διαδικτυακή πύλη

(www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Αγρινίου

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΜSc

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά τα τεύχη της διακήρυξης:
www.dropbox.com/sh/xb87ijr7kb42tde/AACrWYrXN9pcW-TpCDanrcAha