ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017

 

Υπηρεσία: Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου”, προϋπολογισμού 84.320,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 15%).
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 79713000-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Φύλαξη των εγκαταστάσεων και των κτιρίων της ΔΕΥΑ Αγρινίου σε σημεία που θα υποδειχτούν στον Ανάδοχο από την ΔΕΥΑΑ. Παρακολούθηση των σημείων/θέσεων των εγκαταστάσεων στα οποία υπάρχει συναγερμός και στα οποία πρέπει να γίνεται έλεγχος σημάτων καθ’ όλο το 24ωρο.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Προσφορές υποβάλλονται για όλο το διαγωνιστικό πεδίο και όχι για τμήμα αυτού.

9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.360,00 ευρώ.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 61.01.01 και 64.98.05 των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

14. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης

15. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διάυγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) και στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/6ovwg4uim9c4pci/AAD5I_TUvIBrN5xyTmJgmDS6a

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια ασφαλτομίγματος”, προϋπολογισμού 68.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 44113620-7
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε μορφή χύδην και συσκευασμένου. Ποσότητα χύδην 535 tn αξίας 53.500,00 ευρώ και ποσότητα συσκευασμένου 6818,2 kgr αξίας 1.500,00 ευρώ. Παράδοση στο εργοτάξιο της ΔΕΥΑΑ σε ποσότητες βάσει των αναγκών.
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
 5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση του έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα με δυνατότητα υποβολής προσφορών για κάθε άρθρο ξεχωριστά.
 8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Βότση 7, 2ος όροφος, 30131 Αγρίνιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η/04/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)
 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
 12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/vchjbnjy8n0v9wo/AABEguEdfuAGjUM-hivG2RQ1a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

 Η Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου – πολυηλεκτρολύτη”, προϋπολογισμού 74.028,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.deyaagriniou.gr/prokiriksi.php Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 24000000-4

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και πολυηλεκτρολύτη όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου 190.000 kgr αξίας 57.000,00 ευρώ και ποσότητα πολυηλεκτρολύτη 1000 kgr αξίας 2.700,00 ευρώ. Παράδοση σε διάφορα σημεία, σε ποσότητες βάσει των αναγκών.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Η συνολική προμήθεια συνίσταται από δύο (2) ομάδες/άρθρα με δυνατότητα υποβολής προσφορών για κάθε άρθρο ξεχωριστά.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Βότση 7, 2ος όροφος, 30131 Αγρίνιο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10η/04/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 4 μήνες (120 ημέρες)

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 25.05.00 και 62.07.02 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. (υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc
Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/cp0t8t8d95er28y/AACdCP2D-9kqPQuLcoFU38nZa

Προκήρυξη “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου”

 1. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αγρινίου, έχοντας υπόψη την 82/2016 απόφαση και τα εγκεκριμένα με αυτή τεύχη, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κλπ» , για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου” με προϋπολογισμό 68.200,00 € (με ΦΠΑ).
 2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, “Υδραυλικά”, με προϋπολογισμό 55.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της Υπηρεσίας (Δ. Βότση 7, 30131 Αγρίνιο). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26410-45332 εσ. 129, fax: 26410-28894 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Άκυρος Δημήτριος), μέχρι την Τρίτη 18-04-2017.
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 – 04 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ Δ. Βότση 7 (2ος όροφος), 30131 Αγρίνιο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα: Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και πάνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα: Β1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Β2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.098,00 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον έως την 19η – Νοε – 2017, και θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Αγρινίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 7. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον Κωδικό 15.01 του προϋπολογισμού ΔΕΥΑΑ
 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.
 9. Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο http://www.deyaagriniou.gr/

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MScT

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/j2o8yvnxqio9580/AAA2AS9e9LHwIYqAwxLBCdQ_a