Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης ” 25/08/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση, κατ ομάδα) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης”, προϋπολογισμού 235.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 30%).

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/ut36y9llcz8g6b1/AABWZ6puw6qdNDP0TPCUIAE-a

Προκήρυξη διαγωνισμού “Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ” 25/08/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Διαχείριση αντλητικών σταθμών, σταθμών ελέγχου και συναφών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ μετά των προμηθειών και τοποθετήσεων λειτουργικών τους στοιχείων”, προϋπολογισμού  508.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/m20tbmt0uv9j05r/AADzjDzLof9hW1TltqGg6p5Ia

Προκήρυξη διαγωνισμού “Υποστήριξη εργασιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ” 25/08/2017

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας“Υποστήριξη εργασιών χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης & συστηματοποίησης δικτύων ΔΕΥΑΑ”, προϋπολογισμού  502.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/85d0jcyjtzhgj6e/AADdNnSw7gntyCRJhp_R2dkga

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια αυτοκινήτων”, προϋπολογισμού 158.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικά τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε εδώ: www.dropbox.com/sh/jb1mik12ny0i2sb/AABYu0ET3OyR0URAYoXwH1ySa