Διαγωνισμός: Επαναληπτικός προμήθειας αυτοκινήτων, αφορά το άρθρο 1 της μελέτης. 09/11/2017

Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/6cso5nmll45agcq/AABi7SLgdfUUIe0IgEiomq6ra

Προκήρυξη διαγωνισμού “Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης” 09/11/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης”, προϋπολογισμού214.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/0yooqcw0rh8lvnc/AAASRd1kRAtpc9hQpSP9pVtEa

 

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υπ. αριθ. ΣΟΧ 1/2017 08/11/2017

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/5milgtkckode0dr/AAD-tgP7gdoVAVwPsEqz9STXa