ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 28/02/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/s/5gwmdd7bsmdwjia/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91.doc

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” 15/02/2018

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης

ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”, προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/b5hb21o9726qj2p/AADivR6KRNQRGoERBnxa0-Kna

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 21 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/02/2018

Αναρτήθηκε στον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 21 θέσεων μονίμου προσωπικού στην ΔΕΥΑΑ. Ο υπερσύνδεσμος της προκήρυξης είναι ο εξής:

www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Ανακοίνωση