Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/fk5cladwz1v97q9/AAC0Wn6xISMGWyZz0nMENnOxa

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/ssgbt9ebexclb59/AAB6SxXASKMixk4h49qK7YIOa

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

“Προμήθεια ιδιοσυσκευών κινητών συνεργείων”, προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/8cs7y29cqfeew3o/AADXF5EC4s9cwYEWlYeP75rva