ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης” 21/09/2018

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/ssgbt9ebexclb59/AAB6SxXASKMixk4h49qK7YIOa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21/09/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/fk5cladwz1v97q9/AAC0Wn6xISMGWyZz0nMENnOxa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια ιδιοσυσκευών κινητών συνεργείων” 14/09/2018

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

“Προμήθεια ιδιοσυσκευών κινητών συνεργείων”, προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ

πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/8cs7y29cqfeew3o/AADXF5EC4s9cwYEWlYeP75rva