ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 30/10/2018

 Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την

προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8

(παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/ae677tuiq84rf04/AABi89K2_BSObrt90kAZjPoxa

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” 12/10/2018

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών” , προυπολογισμού 230.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/tk1kkoungbk6e27/AAA6GJSeZX31oRBe0uX62EXxa