ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Ασφάλιση οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Τα πλήρη τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/db61ndw5ckqub4i/AACV1BjqliSkrQp0TYRtjIYMa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/a0p0ey3v8dukbhp/AAAJaRUo0b-zZo0hSK0KnIKia

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/rlk80kdi95hohag/AAB4m-F6zcqa2lr6JU6CV8aRa

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΥΑΑ

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/lupf3bafkmt3g8t/AADmfJGftz2xDNeY0owMt0S-a

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2019”

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vwnm5t6lggsarkw/AAC2f3FDfVNRBddWVP7XZFMQa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018” 23/07/2019

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/iwgwio6ic3vpr1v/AAAJXHFeIVMCZQneHWgJf-bma

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/pf5v7or7txqd9ef/AAC_77V-SG2CKI7luncVF3J6a

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 17/07/2019

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/gg00yk52s9u6s4t/AAAxzkRPgZCnIHvM_koB9UAaa

“Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων” 30/05/2019

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών

προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων”, προϋπολογισμού 51.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

24%.

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/4n8qhnfj8o78xja/AAAowmJvhKDfCXw8LmVfzF8Fa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου. 06/05/2019

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/gdv2oj636dwyk7d/AADAJ95DjqQaUUniY1VGHCYta