ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/xjjkfazzq2bfg8d/AAAO3ZlUH6b-0SEITa6964Gea

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναλύσεις πόσιμου νερού και λυματολάσπης»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναλύσεις πόσιμου νερού και λυματολάσπης» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/swt21f1h32o95uh/AADOB8vwGZ5R-Pe-aqvIAtzJa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαχειριστικός έλεγχος χρήσεως 2019

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/eryc209mk3ef5zg/AAC-f6j1Q-6-xaEX0xCVJiJga

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/g7eraqic6s4bzii/AAApX3QB4LXlQP67IRF7nBVIa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/ngj1ew2q1asig7h/AABCnadYVaJzF9dOB1FpovrWa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/f0t932yuo0yii4o/AACLzp2iXLeAY2lsntiNPZwRa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.”

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/ee5gqo2p9ytnoqw/AAD04mkIjU01H_E_0H3YhSWCa

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

«Ανασύνταξη-Ενοποιήσεις Μελετών και Επικαιροποιήσεις Τευχών Εγκεκριμένων Έργων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι» (προσκλήσεις Ι, ΙΙ και VII).

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/15voska9kju6xro/AACtfhTpvLa05N71eEtOUCbVa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης”

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης”, προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/isgz49nmuhelrra/AADTkm0DFpEFMQiJXAJryr2Ra

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/1n86a4fsuuyy1hb/AAAlQ3pTOFGhXaRBayVs8YDfa