Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/xjjkfazzq2bfg8d/AAAO3ZlUH6b-0SEITa6964Gea

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αναλύσεις πόσιμου νερού και λυματολάσπης» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/swt21f1h32o95uh/AADOB8vwGZ5R-Pe-aqvIAtzJa

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/eryc209mk3ef5zg/AAC-f6j1Q-6-xaEX0xCVJiJga

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/f0t932yuo0yii4o/AACLzp2iXLeAY2lsntiNPZwRa

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/ngj1ew2q1asig7h/AABCnadYVaJzF9dOB1FpovrWa

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/g7eraqic6s4bzii/AAApX3QB4LXlQP67IRF7nBVIa

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/ee5gqo2p9ytnoqw/AAD04mkIjU01H_E_0H3YhSWCa

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

«Ανασύνταξη-Ενοποιήσεις Μελετών και Επικαιροποιήσεις Τευχών Εγκεκριμένων Έργων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι» (προσκλήσεις Ι, ΙΙ και VII).

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/15voska9kju6xro/AACtfhTpvLa05N71eEtOUCbVa

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/1n86a4fsuuyy1hb/AAAlQ3pTOFGhXaRBayVs8YDfa

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης”, προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/isgz49nmuhelrra/AADTkm0DFpEFMQiJXAJryr2Ra