ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/53ojugyba3ifx0q/AAD17RPvyJLsqF92y6gcKImMa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Υπηρεσία πολλαπλών εκτυπώσεων”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/xkptsg3z150bkff/AABveMP0C2qq90tvhKpnvUkLa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :”Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ”

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/6vj7ez9npgkiks3/AADoSOljVzxqJKKTXcXE5bY5a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ.

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/bckdpfvhn4aej7z/AAB1Auq5He5UApFJpi7agBJFa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:”Προμήθεια γραφικής ύλης”

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/nz5opsakdsr6qq2/AAC1kuyxYUCGaFJk40Za0VZ2a

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Υπηρεσία Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφάλειας και Συντονιστή Ασφάλειας και υγείας στην Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου»

 Τα πλήρη τεύχη θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/2aqjnjm0cnnvmpy/AABvmEvO-jm9Aby9YEZZhf5ya

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/tvk64ad6wpe3d40/AAA0BjCsn-ydA_V_ChXTM4kDa

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων”, προϋπολογισμού 51.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/j3y4r5lpdol51wo/AACna6aH4bqvETobVZDXMmXAa