Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/53ojugyba3ifx0q/AAD17RPvyJLsqF92y6gcKImMa

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/6vj7ez9npgkiks3/AADoSOljVzxqJKKTXcXE5bY5a

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/xkptsg3z150bkff/AABveMP0C2qq90tvhKpnvUkLa

Τα τεύχη της πρόσκλησης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/bckdpfvhn4aej7z/AAB1Auq5He5UApFJpi7agBJFa

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/nz5opsakdsr6qq2/AAC1kuyxYUCGaFJk40Za0VZ2a

 Τα πλήρη τεύχη θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/2aqjnjm0cnnvmpy/AABvmEvO-jm9Aby9YEZZhf5ya

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/tvk64ad6wpe3d40/AAA0BjCsn-ydA_V_ChXTM4kDa

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων”, προϋπολογισμού 51.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/j3y4r5lpdol51wo/AACna6aH4bqvETobVZDXMmXAa