ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα,
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 128 και 130 του Ν.4782/2021)
Η παρούσα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στο site της
ΔΕΥΑΑ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (meletes@central.tee.gr)

Συνδεσμος εδώ :

Πρόσκληση κατασκευαστικών εργασιών ΔΕΥΑΑ

“Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/0o1tb3m5g6k7ftj/AACvmS3NrHb04_A14_FntTd7a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Τα πλήρη τεύχη το διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/9kik3xharmk5ynu/AAALWAIts90LUCagEmCzAR63a

Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλώσιμων Η/Υ

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/3t4qmt7dbx4upzu/AADeYhw8O_2gCBkOrW7S0WlDa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ”

Τα πλήρη τεύχη το διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/zkqeoc00yqysyr2/AABC5WXqcavD93GJS3I48xvQa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Κατασκευή αγωγών και διατάξεων ελέγχου και μετρήσεων διαρροών δικτύων ύδρευσης”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/xkxhafx4nugtams/AAAM-kHjrjaY6YYoNv0NBBDya