Τίτλος Διαγωνισμού: Υπηρεσία: Υπεύθυνου Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στην ΔΕΥΑ Αγρινίου

Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια αναλώσιμων και μικρο-υλικών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Α.