Υλοποίηση του Έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων, νότιο τμήμα οδού Χαριλάου Τρικούπη” (μελέτη Μάρτιος 2022)

Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 51.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης – Προϋπολογισμός: 180.000,00 €(πλέον Φ.Π.Α. 24%)