Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 51.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)