Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης πόλης Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμού 7.257.780,00€ πλέον ΦΠΑ

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Υπηρεσία καταμέτρησης ενδείξεων υδρομετρητών Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου.

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

«Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και του Διυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού Αγρινίου και της Χλωρίωσης των Δεξαμενών Πόσιμου Νερού» Προϋπολογισμού 352.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία Μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Αγρινίου

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια δομικών υλικών για εργασίες ΔΕΥΑΑ Προϋπολογισμός: 14.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Φύλαξη εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου Προϋπολογισμός: 83.524,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Διακήρυξη ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων Συμβάσεων έργου με τίτλο : Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας – Γ’ Φάση

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία του διαγωνισμού σε zip αρχείο

Αρχεία Διακήρυξης (φάκελος ZIP)

Σχέδια Διακήρυξης (Φάκελος ZIP)