Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Εργασίες λειτουργίας δικτύων ύδρευσης προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ