ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 11/04/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/u0y7zpc0a4w85hs/AABZbnFSRUPFG7gp3_ac3uw5a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ” 29/03/2018

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/tocdo8xtsh75uyd/AAB3PXTU5-j7x8Y9hChYAaNHa

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” 26/03/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτων σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/vtwsqzfgvhfzlbv/AAALpB15C-mT9mbt7dcP78QZa

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΔΡΑΠΑΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ κ.α. 15/03/2018

Το τεύχος της προκήρυξης θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/19xt9tpwiacfxv4/AACM1RmURQBqs_IA7tPeh8e8a

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ 09/03/2018

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκτέλεση εργασιών : “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών” προϋπολογισμού  59.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/yvvw1zhlpl2due7/AAB1_CFEnX6E1bu-QasjM4Hma

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 28/02/2018

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/s/5gwmdd7bsmdwjia/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91.doc

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” 15/02/2018

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης

ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”, προϋπολογισμού 446.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/b5hb21o9726qj2p/AADivR6KRNQRGoERBnxa0-Kna

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 21 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/02/2018

Αναρτήθηκε στον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση 21 θέσεων μονίμου προσωπικού στην ΔΕΥΑΑ. Ο υπερσύνδεσμος της προκήρυξης είναι ο εξής:

www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Ανακοίνωση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 26/01/2018

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου”, προϋπολογισμού 114.675,20 ευρώ (με τον Φ.Π.Α. 24%).

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με

δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 24312220-2
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου 340.000 kgr αξίας 92.480,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 22.195,20 ευρώ. Παράδοση σε διάφορα σημεία και ποσότητες βάσει των αναγκών.
 3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Προσφορές στο σύνολο της προμήθειας.
 7. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες (180 ημέρες)
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή ως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 25.05.00 του

προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. (υπ’ αριθ. 141/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

 1. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 2. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διαύγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη

καταχωρείται στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

 

Όλα τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/80rm987m5oix0xz/AACcdUncRCW17k8f6fZrgJVMa

Προκήρυξη διαγωνισμού “Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης” 09/11/2017

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης”, προϋπολογισμού214.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/0yooqcw0rh8lvnc/AAASRd1kRAtpc9hQpSP9pVtEa