Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και του Διυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού Αγρινίου και της Χλωρίωσης των Δεξαμενών Πόσιμου Νερού

Παρακάτω ακολουθούν διευκρινήσεις :

1ο κείμενο διευκρινήσεων

2ο κείμενο διευκρινήσεων