Με την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αυτοψία από αρμόδιο γι’ αυτή υπάλληλο και αφού γίνει η προμέτρηση ακολουθεί κοστολόγηση υλικών και εργατικών, εξοφλούνται από τον ιδιοκτήτη γίνεται η σύνδεση και ακολουθεί η τελική επιμέτρηση.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ προμέτρησης και τελικής επιμέτρησης γίνεται τελική εκκαθάριση.

 • ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  Στο Τμήμα Καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Α. χορηγούνται αιτήσεις σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης, την οποία συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης. κατεβάστε τα έντυπα

  Αίτηση ύδρευσης

  Αίτηση Αποχέτευσης

 • Θεωρημένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία

  Προσκομίζει θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου για σύνδεση ΔΕΗ – Δ.Ε.Υ.Α.Α. αναφορικά με την υδροδότηση του ακινήτου. Σε περίπτωση αυθαιρέτου και εφόσον τούτο έχει νομιμοποιηθεί απαιτείται η βεβαίωση νομιμότητα του κτίσματος, η οποία εκδίδεται από την παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία.

 • Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου.
 • Ένα απλό αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος
 • Διάγραμμα κάλυψης

  Ένα απλό αντίγραφο του διαγράμματος κάλυψης στο οποίο να απεικονίζεται: Η ακριβής θέση του υδροσυλλέκτη με τις διαστάσεις και η
  ακριβής θέση του σηπτικού βόθρου και του φρεατίου ελέγχου στο πεζοδρόμιο.

 • Υπεύθυνη δήλωση από τον Μηχανικό.
 • Συμφωνητικό μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ιδιοκτήτη.

  (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 • Σχέδιο συλλέκτη

  (από δύο υδρόμετρα και πάνω και για οριστική παροχή).

 • Δήλωση βασικών εργασιών

  Δήλωση βασικών εργασιών – αποδείξεις υδραυλικών και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τον Σύλλογο Υδραυλικών.

  Κατεβάστε το εντυπο

  έντυπο δήλωσης βασικών εργασιών

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

  Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το πότε έγινε η υδραυλική εγκατάσταση και από ποιόν υδραυλικό εφόσον έχει γίνει πριν το Μάρτιο του 1990 (για οριστική παροχή).

  Κατεβάστε το έντυπο

  Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

entypo_yparxousa_oikodomi
 • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία

  Προσκομίζει θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου για σύνδεση ΔΕΗ – Δ.Ε.Υ.Α.Α. αναφορικά με την υδροδότηση του ακινήτου. Σε περίπτωση αυθαιρέτου και εφόσον τούτο έχει νομιμοποιηθεί απαιτείται η βεβαίωση νομιμότητα του κτίσματος, η οποία εκδίδεται από την παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία.

 • Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου
 • Συμφωνητικό μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ιδιοκτήτη.

  το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 • Δήλωση βασικών εργασιών

  Δήλωση βασικών εργασιών – αποδείξεις υδραυλικών και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τον Σύλλογο Υδραυλικών.

  Κατεβάστε το έντυπο εδώ

  έντυπο δήλωσης βασικών εργασιών

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

  Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το πότε έγινε η υδραυλική εγκατάσταση και από ποιόν υδραυλικό εφόσον έχει γίνει πριν το Μάρτιο του 1990 (για οριστική παροχή).

  Κατεβάστε το έντυπο εδώ

  έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

 • Σχέδιο εγκατάστασης του νέου υδρομέτρου υπογεγραμμένο από τον υδραυλικό με σφραγίδα.
 • Απόδειξη λογαριασμού νερού.
entypo_syllektis_syndesi
 • Συμφωνητικό.

  (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 • Συμβόλαιο
entypo_antikatastasi_metafora
 • Συμφωνητικό.

  (το έντυπο χορηγείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 • Άδεια οικοδομής και τοπογραφικό
 • Απόδειξη νερού
entypo_exagwgi
 • Εξόφληση οφειλών μέχρι την ημερομηνία της αίτησης.
 • Απόδειξη νερού
entypo_antikatastasi_ydrometro
 • Συμβόλαιο σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη.
 • Απόδειξη νερού
 • Άδεια οικοδομής σε περίπτωση επανασύνδεσης.
 • Δήλωση-Αίτηση ιδιοκτήτη για επανασύνδεση υδρομέτρου.

  Κατεβάστε τη δήλωση – αίτηση εδώ

  Δήλωση-Αίτηση ιδιοκτήτη για επανασύνδεση υδρομέτρου.

entypo_apokatastasi_apoxeteusis
entypo_idiwtiki