Πρόσκληση υλοποίησης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών και αντλητικών σταθμών»

Παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή βιοενίσχυσης και διαχείριση πλεονάζουσας ιλύος από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγρινίου λειτουργία Προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και  του Διυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού Αγρινίου και της Χλωρίωσης των Δεξαμενών Πόσιμου Νερού προϋπολογισμού 394.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων και φακέλων για την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Τεχνική υποστήριξη & παρακολούθηση λογισμικού έτους 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Ασφάλεια οχημάτων ΔΕΥΑ Αγρινίου

Υπηρεσία Λογιστηρίου στον χώρο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.880,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Προμήθεια οκτώ δοσομετρικών αντλιών χλωρίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Προμήθεια καταλύτη ψύξης στη μονάδα αφυδάτωσης και στη μονάδα αερισμού