Ποιοι είμαστε

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγρινίου ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί σε πλήρη μορφή από το 1983 βάση του Ν1069/80 βάση του οποίου συγκροτήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οι ΔΕΥΑ. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής υποδομής της περιοχής και σκοπός της, όπως και όλων των υπολοίπων ΔΕΥΑ είναι «η άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας».

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγρινίου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής της αρμοδιότητας της επιχείρησης τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν μεβάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

Η ΔΕΥΑ Αγρινίου αρχικά είχε σαν περιοχή αρμοδιότητας την πόλη του Αγρινίου καθώς και τους οικισμούς Διαμαντέϊκα, Σχοίνο, Πυργί, Δύο Ρέματα.Με την εφαρμογή του υποχρεωτικού Ν. 2539/97, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος Αγρινίου ενέταξε στην περιοχή αρμοδιότητάς του τον πρώην Δήμο Αγ. Κων/νου καθώς και τις κοινότητες Σκουτεσιάδας, Αγ. Νικολάου, Καμαρούλας, Δοκιμίου και Καλυβίων η ΔΕΥΑΑ ανέλαβε πλέον την ευθύνη συντήρησης, διαχείρισης και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης και των περιοχών αυτών οι οποίες ονομάστηκαν πλέον Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αγρινίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα.Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου εξυπηρετεί πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται σε 120.000 άτομα με σύνολο υδρομέτρων πάνω από 33.000. Η ΔΕΥΑΑ λειτουργεί τον Βιολογικό Καθαρισμό Μείζονος Περιοχής ο οποίος έχει σήμερα δυναμικότητα ισοδύναμου πληθυσμού 60.000 ατόμων ενώ ο σχεδιασμός του μετά την αναβάθμισή του προβλέπεται να φτάσει το μέγεθος των 120.000 ισοδύναμων ατόμων.

Η επιχείρηση από την ημέρα λειτουργίας της έως και σήμερα αυξάνει συνεχώς τον όγκο παραγωγής της, καθώς διευρύνεται συνεχώς το μέγεθος των συναλλαγών της με τους δημότες – καταναλωτές. Στόχος της είναι ο συνεχής έλεγχος των διαδικασιών σε καθημερινή βάση, η πρόληψη και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης όπως επίσης και επέκταση αυτών όπου απαιτείται.