Ο σχεδιασμός του επιχειρησιακού προγραμματισμού γίνεται βάση των επί μέρους αναλύσεων και εξειδικεύσεων των ανωτέρω στρατηγικών στόχων, με ταυτόχρονη υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών.

1 Ειδικότερα λοιπόν στον πρώτο στόχο που είναι σχετικός με την απορρόφηση του Συνδέσμου Ύδρευσης στις λειτουργίες της ΔΕΥΑΑ ήδη αναφέρεται ότι στην παρούσα φάση το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου αλλά και συστημάτων που αυτός χρησιμοποιεί είναι απόλυτα ταυτισμένα και εξαρτώμενα με αυτά της ΔΕΥΑΑ. Επιπλέον την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του συνδέσμου, των μελών αυτού και της ΔΕΥΑΑ βάση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του διυλιστηρίου αλλά και αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης (Δήμου Στράτου & Φυτειών).
2 Ο δεύτερος κατά σειρά στόχος, που αφορά την διατήρηση αλλά και επιπλέον βελτίωση του επιπέδου των παρερχομένων υπηρεσιών, είναι σχετικός με την βελτίωση όσο και με την κατασκευή νέων υποδομών.
Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί μέσω των εξής δύο αξόνων: α) της εκπόνησης μελετών εφαρμογής, οι οποίες θα υλοποιούνται ακολούθως με τα διάφορα έργα και β) μέσω προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring) των όλων διαδικασιών της.
3 Ειδικότερα για το κομμάτι που αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης (M.I.S.) αυτό πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρέχει συνδυασμένες πληροφορίες τόσο για τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης (π.χ. προγράμματα λογιστικής παρακολούθησης κλπ) όσο και για τα λοιπά τεχνικά στοιχεία (προγράμματα GIS, προσομοίωσης δικτύων- MIKENET κλπ). Θα αποτελέσει έτσι σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και την διαχείριση κρίσεων.
4 Το ανωτέρω σύστημα και η υλοποίησή του πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.). Το σχέδιο αυτό θα αποτελεί για την ΔΕΥΑΑ ένα στρατηγικό πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων σε επίπεδο τεχνικών προβλημάτων και αστοχιών (π.χ. υποβάθμιση ποιότητας νερού, αντιμετώπιση σεισμών κλπ) .
5 Η στήριξη και υποβοήθηση του εξελισσόμενου προγράμματος τηλεματικής συνεργασίας των βιολογικών καθαρισμών για την συνέχισή του μπορεί να αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΔΕΥΑΑ στην προσπάθεια που καταβάλλει προκειμένου να διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μοναδικό που εξελίσσεται στον ελλαδικό χώρο και για τον λόγο αυτό δεν έχουν ακόμη τεθεί όλες οι παράμετροι και οι όροι λειτουργίας του. Προσφέρεται συνεπώς μοναδική ευκαιρία καινοτομικών δράσεων, οι οποίες με την απόκτηση και κατοχύρωση της δημιουργουμένης τεχνογνωσίας και με την κατάλληλη αξιοποίησή της είναι δυνατόν να συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ανεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης.
6 Η συμμετοχή σε προγράμματα νέων τεχνολογιών, όπως η παραγωγή ενέργειας με ήπιες μορφές, ή με την χρήση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας κλπ δίνει το πλεονέκτημα ένταξης σε καινοτομικές δράσεις μπορεί να εξασφαλίσει για την επιχείρηση υψηλά ποσά χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα να έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική επιστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου λόγω της υψηλής ανταποδοτικότητάς τους.
7 Η δημιουργία διαδικασιών προβολής και επικοινωνιακής προώθησης των ενεργειών και των δραστηριοτήτων της, σε συνδυασμό με συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ζητήματα σχετικά με το νερό, την μόλυνση και την προστασία του περιβάλλοντος θα συμβάλει στην περαιτέρω εδραίωση του επιπέδου εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την επιχείρηση.
8 Η υιοθέτηση διαδικασιών ενημέρωσης – εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού σε συνδυασμό με την προοδευτική ένταξη νέων στελεχών στην επιχείρηση, τα οποία θα αφομοιώνουν και θα εντάσσονται στην κουλτούρα της επιχείρησης διασφαλίζει την επιβίωση και την συνέχεια της επιχείρησης για το μέλλον.

Εμπλεκόμενα άτομα στις διαδικασίες αυτές είναι πρωτίστως το προσωπικό της ΔΕΥΑΑ καθώς και όσοι εξειδικευμένοι επιστήμονες και γραφεία απαιτηθεί για να συμμετέχουν. Το προσωπικό αυτό υπάγεται και στις δύο διευθύνσεις (τεχνική και οικονομική). Είναι σκόπιμο, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το σύνολο του προσωπικού να υπάρξει αναδιάρθρωση ή και ανακατανομή του στα διάφορα τμήματα.