Τιμολογιακή πολιτική έτους 2024

Δείτε αναλυτικά  την τιμολογιακή πολιτική έτους 2024

26-24 Τιμολογιακή πολιτική έτους 2024 (ΨΠΩ1ΟΡΜ9-Υ7Ο)

Τιμολογιακή πολιτική έτους 2022

* Οι τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
** Επί των καθυστερούμενων λογ/σμών επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι του ορίου του 50%