Το επίπεδο Διοικητικής και Οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου είναι:

  • Διεύθυνση
  • Υπηρεσία
  • Τμήμα
  • Γραφείο / Συνεργείο

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου σήμερα απασχολεί 48 άτομα με σύνολο προβλεπόμενων θέσεων 89.