Υπηρεσία : Λήψη ενδείξεων και ψηφιακή αποτύπωση θέσης υδρομετρητών της
ΔΕΥΑΑ προϋπολογισμού 70.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Σχετικά Αρχεία Εδώ : Αρχεία Διαγωνισμού-Ψηφιακή αποτύπωση