Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8(παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου , με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και την ανάδειξη αναδόχου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.568,00 Πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 36.664,32€ .

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/v4euotszihqxaws/AAApXdKSVVALG396zv4mj-T4a