Υπηρεσία Λογιστηρίου στον χώρο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.880,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Προμήθεια οκτώ δοσομετρικών αντλιών χλωρίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Προμήθεια καταλύτη ψύξης στη μονάδα αφυδάτωσης και στη μονάδα αερισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Προμήθεια μικρουλικών ειδικής σύστασης

Προγραμματισμένη διακοπή νερού – Τ.Κ. Καλυβίων και οικισμός Αγίου Γεωργίου – Πέμπτη 28-3-2024

Εγκατάσταση μονάδας ταχυδιύλισης στην Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ” προϋπολογισμού 169.660,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Μελέτη “Καθορισμός οριακών συνθήκων για την ρύθμιση απορροής ομβρίων νοτίως Ο.Τ. 253-254 πόλεως Αγρινίου”.