Παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή βιοενίσχυσης και διαχείριση πλεονάζουσας ιλύος από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγρινίου λειτουργία Προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Παροχή υπηρεσίας για τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου μετά των υπό λειτουργία Α/Σ και  του Διυλιστηρίου μετά του Προωθητικού Αντλιοστασίου Νερού Αγρινίου και της Χλωρίωσης των Δεξαμενών Πόσιμου Νερού προϋπολογισμού 394.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων και φακέλων για την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Τεχνική υποστήριξη & παρακολούθηση λογισμικού έτους 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Ασφάλεια οχημάτων ΔΕΥΑ Αγρινίου