ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα,
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 128 και 130 του Ν.4782/2021)
Η παρούσα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, στο site της
ΔΕΥΑΑ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (meletes@central.tee.gr)

Συνδεσμος εδώ :

Πρόσκληση κατασκευαστικών εργασιών ΔΕΥΑΑ