Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Εναλλακτικά κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο limatolaspi_2022