ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια σκυροδέματος»
Προϋπολογισμού 10.000,00€

(βάσει των διατάξεων των άρθρων 328 και 330 του Ν. 4412/2016 όπως, αντίστοιχα, τροποποιήθηκαν με

τα άρθρα 128 και 130 του Ν. 4782/2021)

Παρακάτω υπάρχουν τα σχετικά αρχεία :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Προμήθεια σκυροδέματος – Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια Σκυροδέματος – Έντυπο οικονομικής προσφοράς