Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίουπροκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερη έκπτωση) για την ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και ελαιολιπαντικών”, προϋπολογισμού 131.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ.Κωδ.: 30131
Τηλ.: 26410-45332
Telefax: 26410-28894
E-mail: deyaa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09100000-0, 09135100-5, 09211000-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για τις Υπηρεσιακές ανάγκες.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα ξεχωριστά και για το σύνολο της κάθε ομάδας (σύμβαση κατ’ ομάδα).

9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η-12-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή ως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο
2.2.2.1 της διακήρυξης.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού ΔΕΥΑΑ για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023 (απόφαση
221/2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ).

14. Προδικαστικές προσφυγές: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης

15. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικόκείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στονιστότοπο “Διαύγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ
Κιτσοπάνος Κωνσταντίνος

Τα πλήρη τεύχη το διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων