Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης
Προϋπολογισμός: 180.000,00 €(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ :

Προμήθεια Υλικών Αρχεία