Προϋπολογισμός: 7.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/05/2022 και ώρα  12:30