Υλοποίηση του Έργου: “Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής
οικισμού Καραμαναίικων”

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 59.400,00 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τεχνική Υπηρεσία 26410-28139

Σχετικά Αρχεία Εδώ : Πρόσκληση Βελτίωση υδροδοτικών διατάξεων πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Καραμαναίικων