Προμήθεια αδρανών υλικών Προϋπολογισμός: 77.600,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)