ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017

 

Υπηρεσία: Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Φύλαξη Εγκαταστάσεων και κτιρίων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου”, προϋπολογισμού 84.320,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 15%).
1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 79713000-5

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Φύλαξη των εγκαταστάσεων και των κτιρίων της ΔΕΥΑ Αγρινίου σε σημεία που θα υποδειχτούν στον Ανάδοχο από την ΔΕΥΑΑ. Παρακολούθηση των σημείων/θέσεων των εγκαταστάσεων στα οποία υπάρχει συναγερμός και στα οποία πρέπει να γίνεται έλεγχος σημάτων καθ’ όλο το 24ωρο.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

6. Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Προσφορές υποβάλλονται για όλο το διαγωνιστικό πεδίο και όχι για τμήμα αυτού.

9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.360,00 ευρώ.

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 61.01.01 και 64.98.05 των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

14. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης

15. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διάυγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) και στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Όλα τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/6ovwg4uim9c4pci/AAD5I_TUvIBrN5xyTmJgmDS6a

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *