Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ 02/05/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για έργα ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ”, προϋπολογισμού 144.212,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 15%).

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικός CPV: 45520000-8, 60181000-0, 45510000-5
 3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Μίσθωση από την ελεύθερη αγορά μηχανημάτων και οχημάτων (μετά χειριστή, οδηγού) για την εκτέλεση / διεκπεραίωση των τεχνικών αναγκαιοτητών που αφορούν στην συντήρηση, επέκταση, έλεγχο και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αγρινίου (ΔΕ Αγρινίου)
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές
 5. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.
 7. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται, κατ’ άρθρο, για όλο το διαγωνιστικό πεδίο (εκάστου άρθρου) και όχι για τμήμα αυτού.
 8. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή ως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την/τις σύμβαση/σεις βαρύνει την σχετική πίστωση με Κ.Α.: 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α (υπ’ αριθ. 21/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)
 5. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης
 6. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διάυγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), στον εθνικό και στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στο παρακάτω λινκ:
www.dropbox.com/sh/au1iflqw4zypwju/AAA04ia7uS6CVp0KzVCq8Gzra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *