ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 26/01/2018

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου”, προϋπολογισμού 114.675,20 ευρώ (με τον Φ.Π.Α. 24%).

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Οδός: ΒΟΤΣΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ

Ταχ.Κωδ.: 30131

Τηλ.: 26410-45332

Telefax: 26410-28894

E-mail: deyaa@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.deyaagriniou.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α στην οδό Δημ. Βότση 7 στο Α’ όροφο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με

δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 24312220-2
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου 340.000 kgr αξίας 92.480,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 22.195,20 ευρώ. Παράδοση σε διάφορα σημεία και ποσότητες βάσει των αναγκών.
 3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ακόμη και πέρα του ενός έτους. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Προσφορές στο σύνολο της προμήθειας.
 7. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες (180 ημέρες)
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 3. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, απαιτείται εγγυητική επιστολή ως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
 4. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 25.05.00 του

προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. (υπ’ αριθ. 141/2017 απόφαση τoυ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ)

 1. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 2. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διαύγεια” και στο site της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ενώ η παρούσα προκήρυξη

καταχωρείται στον τοπικό τύπο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc

 

Όλα τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
www.dropbox.com/sh/80rm987m5oix0xz/AACcdUncRCW17k8f6fZrgJVMa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *