Προκήρυξη “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου”

  1. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Αγρινίου, έχοντας υπόψη την 82/2016 απόφαση και τα εγκεκριμένα με αυτή τεύχη, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κλπ» , για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: “Υποστηρικτικά έργα / συνοδές εργασίες λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης προσαρτημένων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου” με προϋπολογισμό 68.200,00 € (με ΦΠΑ).
  2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, “Υδραυλικά”, με προϋπολογισμό 55.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της Υπηρεσίας (Δ. Βότση 7, 30131 Αγρίνιο). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26410-45332 εσ. 129, fax: 26410-28894 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Άκυρος Δημήτριος), μέχρι την Τρίτη 18-04-2017.
  4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 – 04 – 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ Δ. Βότση 7 (2ος όροφος), 30131 Αγρίνιο. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
  5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα: Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε και εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και πάνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα: Β1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. Β2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
  6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.098,00 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον έως την 19η – Νοε – 2017, και θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Αγρινίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
  7. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον Κωδικό 15.01 του προϋπολογισμού ΔΕΥΑΑ
  8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ.
  9. Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στον ιστοχώρο http://www.deyaagriniou.gr/

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ

Σκορδόπουλος Δημήτριος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MScT

Τα τεύχη της προκήρυξης θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/j2o8yvnxqio9580/AAA2AS9e9LHwIYqAwxLBCdQ_a

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *