Πρόσκληση με τίτλο: Παραλαβή και διαχείριση προϊόντων εκσκαφών