Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Πρόσκληση – Αξιοποίηση υδρομάστευσης και ανάπτυξη δικτύου πλήρωσης δεξαμενών Ψηλόβραχου-Σιδήρων

Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου Προϋπολογισμός:80.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)